HOẠT ĐỘNG CỦA ROSA MALL PLATFORM


Rosa Computer giới thiệu bộ máy tính AI sử dụng nền tảng AMD Ryzen 8000G tại Việt Nam